jh  
     
   
 
 
 • ชื่อ พ.ท.ประพันธ์ โพธิ์ตุ่น
 • วันเกิด 11 ตุลาคม 2516
 • การศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.พระนารายณ์ ลพบุรี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รร.สาธิตวิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี
  • ระดับเตรียมอุดม รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ 34
  • ระดับอุดมศึกษา รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 45
 • หลักสูตรทางทหาร
  • ส่งทางอากาศ รุ่นที่ 217 ปี 2539 รร.สพศ.ศสพ.
  • การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 68 ปี 2540 รร.ร.ศร.
  • ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ 45 ปี 2544 รร.การบิน ทบ.
  • ชั้นนายร้อย เหล่า ช. รุ่นที่ 69 ปี 2541 รร.ช.กช.
  • ชั้นนายพัน เหล่า ช. รุ่นที่ 45 ปี 2545 รร.ช.กช.
  • หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 86 ปี 2551 รร.สธ.ทบ.สบส.
 • ตำแหน่งทางทหาร
  • ผบ.มว.ร้อย.ช. ช.พัน.2
  • นักบิน กอง บ.ปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
  • นายทหารปฏิบัติการ กอง บ.ปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
  • รอง ผบ.กอง บ.ปีกหมุนที่ 9(ผสม)
  • หัวหน้าแผนกการฝึกและศึกษา กยข.ศบบ.
  • ผบ.กอง บ.ปีกหมุนที่ 9 (ผสม) (ปัจจุบัน)

 

AVIATION LINK
ศูนย์การบินทหารบก
กองบินปีกหมุนที่ 1
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 3
กองบินสนับสนุนทั่วไป
LINK นักบิน
ELT-406 คืออะไร
ความถี่หอบังคับการบิน
แผนที่ 1 : 250,000
CHECK ข่าวสภาพอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
เส้นทางสู่นักบิน ทบ.
เส้นทางสู่ช่างอากาศยาน
Webboard กองบินฯ