1. พ.ต.พิทยา มโนพัฒนะ
11 ม.ค.15-31 พ.ค.17
  2. พ.ต.นิพนธ์ ไชยะบุรินทร์ 31 พ.ค.17-19 ม.ค.21
  3. พ.ต.สงคราม เอมพันธ์ 19 ม.ค.21-5 ก.พ.24
  4. พ.ต.กรีฑา กูรมสุวรรณ 5 ก.พ.24-30 พ.ย.26
  5. พ.ท.พัลลภ อาชวาคม 30 พ.ย.26-16 ม.ค.29
  6. พ.ท.กิตติ พ่วงนาคพันธ 16 ม.ค.29-5 มิ.ย.30
  7. พ.ท.อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม 5 มิ.ย.30-24 พ.ย.32
  8. พ.ท.ณรงค์ ชาติทองคำ 24 พ.ย.32-29 ก.ค.36
  9. พ.ท.เฉลิมเกียรติ์ พนาเวศร์ 29 ก.ค.36-9 มิ.ย.40
  10. พ.ท.บุญเริญ มากสุวรรณ 9 มิ.ย.40-5 มี.ค.41
  11. พ.ท.สิงหา สุทธิสมณ์ 5 มี.ค.41-20 ก.ค.44
  12. พ.ท.อนิรุจน์ ปุกหุต 20 ก.ค. 44 - 29 ม.ค. 47
  13. พ.ท.วัฒนชัย อ่อนนาค 29 ม.ค. 47 - 26 ม.ค. 52

 

  14. พ.ท.สายชล หงษ์นาค 26 ม.ค. 52 - 14 ม.ค. 56

AVIATION LINK
ศูนย์การบินทหารบก
กองบินปีกหมุนที่ 1
กองบินปีกหมุนที่ 2
กองบินปีกหมุนที่ 3
กองบินสนับสนุนทั่วไป
LINK นักบิน
แผนที่ 1 : 250,000
CHECK ข่าวสภาพอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
เส้นทางสู่นักบิน ทบ.
เส้นทางสู่ช่างอากาศยาน